ระบบคำนวนคาร์บอนฟุตปริ้น

     “คาร์บอนฟุตพริ้นท์” คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เริ่มต้นตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การประกอบชิ้น ส่วน การใช้งาน จนกระทั่งถึงการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน โดยทําการคํานวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

  • ระบบคำนวนคาร์บอนฟุตพริ้น สำหรับผลิตภัณฑ์
  • ระบบคำนวนคาร์บอนฟุตพริ้น สำหรับองค์กร
  • ระบบคำนวนคาร์บอนฟุตพริ้น สำหรับกิจกรรม
To Top