เกี่ยวกับเรา

กว่าจะเป็น Resolutems

This 8 hour course will teach you all the required skills needed when designing and developing a live WordPress website, including using the advanced options of HTML and CSS.

ทีมงาน

ดร.ชานนท์ วินิจชีวิต

Management Team

พงศ์ศักดิ์ สกุลลิ้มเจริญ

Management Team

พรชัย สัมมาวุฒธิ

Consulting Team

ดร.ภิญญรัตน์ จินดารัศมี

Consulting Team

เกียรติพงศ์ ว่องไว

Programming Team

ชนาธิป หะริณพลสิทธิ์

Programming Team

ภูมินทร์ ศรีมหาพรหม

Programming Team

วันดี ดอกไม้งาม

Programming Team

ยุพรัตน์ ชาวชายโขง

Programming Team

ภาวิกา ผุลละศิริ

Marketing Team

ปภัสรา แสงสอดสี

Marketing Team

ธัญชนก สายสุวรรณ

Marketing Team

อัจฉราพร ชูประเสริฐ

Marketing Team

กรกฤต เตมีเจตน์

Media Team

กรกนก เตมีเจตน์

Media Team

ศิริวิชญ์ สังขนิมิตร

Media Team

ณัฐเลขา ศรีพิสุทธิ์

Accounting Team

ธันย์ฐิภา อริยวงษ์ไพบูลย์

Accounting Team

วิลาวัลย์ สุขอยู่

Accounting Team