เกี่ยวกับเรา

เป็นบริษัทรับทำซอฟต์แวร์ให้กับองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกับข้อมูลทรัพยากรภายในองค์กร โดยเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายฝ่ายเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อกำหนดกระบวนการทางธุรกิจทั่วทั้งองค์กร ส่งผลให้ประสิทธิภาพขององค์กรเพิ่มขึ้น ประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์

ทีมงาน

พงศ์ศักดิ์ สกุลลิ้มเจริญ

Web Developer

เกียรติพงศ์ ว่องไว

Web Developer

ภูมินทร์ ศรีมหาพรหม

Web Developer

วันดี ดอกไม้งาม

Web Developer

ยุพรัตน์ ชาวชายโขง

Web Developer

ภาวิกา ผุลละศิริ

WordPress Developer

ชนาธิป หะริณพลสิทธิ์

Mobile Application Developer

ชานนท์ วินิจชีวิต

Digital Marketer

ปภัสรา แสงสอดสี

Content Marketer

ธันย์ฐิภา อริยวงษ์ไพบูลย์

Accountant

วิลาวัลย์ สุขอยู่

Accountant

ณัฐเลขา ศรีพิสุทธิ์

Coordinator

ภัสสกาญจน์ ธนบดีศรีโชติ

Coordinator