';
image holder

ฟีเจอร์ระบบ ERP

Image
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร
(Human Resource)
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร ข้อมูลเชิงวิเคราะห์สามารถจัดการบัญชีเงินเดือนได้อย่างง่ายและรวดเร็ว
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรในทุกๆ ด้าน เพื่อให้พนักงานเกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และองค์กรมีศักยภาพ
การวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อกำหนดวิธีการจัดการและฝึกอบรมต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการวางแผนด้านกำลังคนให้เหมาะสมกับการทำงานในแต่ละแผนกอีกด้วย
Image
การบัญชีและการเงิน
(Financial Accounting)
ระบบการจัดทำบัญชีและการรายงานทางการเงินของกิจการที่จัดทำภายใต้กฎเกณฑ์หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือมาตรฐานบัญชี ให้แก่ผู้ใช้งบการเงินภายนอกกิจการ เพื่อใช้ประกอบการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจในการดำเนินการต่างๆ
Image
การจัดซื้อ
(Purchasing)
ระบบการจัดซื้อเป็นระบบซึ่งต้องอาศัยข้อมูลสินค้าคงเหลือเกี่ยวกับจํานวนที่สั่งซื้อแต่ละ ครั้ง ร้านค้าที่ทําการจัดซื้อ เงื่อนไขการส่งของ การชําระเงิน ราคาสินค้า โดยหลักการในกิจการ แต่ละแห่งจะแบ่งหน้าที่ การจัดซื้อ การรับ และการจ่ายเงินค่าซื้อออกจากกันเพื่อประโยชน์ใน การควบคุมภายในและมีการกําหนดวิธีการให้รัดกุม
Image
การจัดการคลังสินค้า
(Warehouse Management)
การจัดการในการรับ การจัดเก็บ การจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขาย เป้าหมายหลักในการบริหาร ดำเนินธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เพื่อให้เกิดการดำเนินการเป็นระบบให้คุ้มกับการลงทุน การควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค้า การป้องกัน ลดการสูญเสียจากการดำเนินงานเพื่อให้ต้นทุนการดำเนินงานต่ำที่สุด และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่
Image
ระบบงานทางด้านการวางแผนการผลิต
(Production Planning)
การวางแผนการผลิต เป็นการวางแผนในการจัดการปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น แรงงาน เครื่องจักร วัตถุดิบ กระบวนการผลิต หรือ 4M (Man, Machine, Machine, Method) เพื่อให้ผลการผลิตบรรลุตามเป้าหมายที่ถูกกำหนดไว้โดยความต้องการของลูกค้า
Management Information System
การจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบที่สามารถการจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับธุรกิจอย่างชาญฉลาดและแม่นยำ
Cloud Computing Server
รองรับการเข้าถึงจัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่าย
เพื่อรองรับการเข้าถึงข้อมูลและการทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราต้องพร้อมตลอดเวลา ทั้งด้านระบบเครือข่าย ด้านการจัดเก็บข้อมูล จึงมีความจำเป็นต้องรองรับการทำงานทุกด้านเสมอ
Professional Service Team
การบริการที่ยอดเยี่ยมพร้อมให้บริการ
ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ได้รับการฝึกฝน อย่างมืออาชีพ ที่พร้อมให้บริการเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะสนับสนุนในความสำเร็จของท่าน

Welcome to the

future of Management

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

การเชื่อมโยงข้อมูลหลายจุดเอาไว้เพื่อการวิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และสามารถเกิดขึ้นได้ด้วย MIS เพียงระบบเดียว
ระบบสารสนเทศหลักทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่จะช่วยจัดการข้อมูลหลายระบบในองค์กร ทั้งการเงิน สินค้าคงคลัง บุคลากร ไทม์ไลน์ของโครงการ การผลิต อสังหาริมทรัพย์ การตลาด วัตถุดิบ การวิจัย และพัฒนามาในรูปแบบของรายงาน เป็นประโยชน์สำหรับการตัดสินใจของผู้บริหารที่ดีขึ้น รวดเร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Cloud Computing Server
ระบบเก็บข้อมูลที่นำเอาข้อมูลทั้งหมดขึ้นไปเก็บไว้บนระบบอินเทอร์เน็ต แต่ยังสามารถเรียกออกมาใช้งานได้ตลอดเวลาตามที่ต้องการผ่าน Browser โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลและบริหารจัดการแทนทุกอย่าง
Cloud computing ทำงานอย่างไร
จะทำการประมวลผลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยการนำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องมาเชื่อมต่อ และทำงานร่วมกัน ในกรณีที่เครื่องใดเครื่องหนึ่งเกิดความเสียหายก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อเครื่อง Server อื่น เนื่องจากระบบ จะมี การประมวลผลจากเครื่องที่เสียหายไปยังอีกเครื่องหนึ่งโดยอัตโนมัติทันที และลูกค้าก็ยังสามารถให้งานข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงแต่อย่างใด
การเช่า Cloud coputing ดีอย่างไร
จะช่วยลดความยุ่งยากในการดูแลข้อมูล เพราะเรามีคนคอยดูแลให้ และองค์กรไม่ต้องลงทุนสิ่งเหล่านี้เอง อีกทั้งเรายังมีพื้นที่มากพอเพื่อรองรับข้อมูลของคุณ
 • คุณภาพ
  Common language with everyone.

  Curabitur pulvinar, lacus in hendrerit vehicula, nisi leo auctor quam, nec vulputate est velit id odio. In hac habitasse platea dictumst.

 • รายละเอียดงาน
  Common language with everyone.

  Curabitur pulvinar, lacus in hendrerit vehicula, nisi leo auctor quam, nec vulputate est velit id odio. In hac habitasse platea dictumst.

 • ความปลอดภัยของข้อมูล
  Looks well on all devices.

  Curabitur pulvinar, lacus in hendrerit vehicula, nisi leo auctor quam, nec vulputate est velit id odio. In hac habitasse platea dictumst.

 • ประสบการณ์
  Distinct and noticeable style.

  Curabitur pulvinar, lacus in hendrerit vehicula, nisi leo auctor quam, nec vulputate est velit id odio. In hac habitasse platea dictumst.