';

บริการของเรา

เราบริการด้านระบบการจัดการข้อมูลและทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้องค์กรของคุณสามารถทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
ลดเวลาและปริมาณงานลง สามารถใช้งานระบบของเราได้ง่ายๆ ผ่าน Internet

ERP

Enterprise Resource Planning

บริหารทรัพยากรภายในให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด.. ด้วยระบบ ERP ระบบที่จะทำให้การควบคุมทรัพยากรเป็นเรื่องง่ายดาย จัดการข้อมูลในองค์กรอย่างเป็นแบบแผน ชัดเจน ลดความยุ่งยาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานระบบที่จะทำให้การควบคุมทรัพยากรเป็นเรื่องง่ายดาย จัดการข้อมูลในองค์กรอย่างเป็นแบบแผน ชัดเจน ลดความยุ่งยาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงาน

CRM

Customer Relationship Management

คงเป็นเรื่องดีต่อธุรกิจ หากมีระบบที่ช่วยสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแค่ให้บริการกับลูกค้า แต่ระบบยังสามารถจัดการทรัพยากรภายในองค์กรได้อย่างมีหลักการ นำข้อมูลมาวางแผน และพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเป้าหมายสูงสุด คือ การเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าตลอดไป

MRP

MATERIAL REQUIREMENT PLANNING

จัดสรรการใช้วัตถุดิบให้เกิดคุณค่า อย่างคุ้มค่า จัดการความต้องการด้านวัตถุดิบในองค์กร บริหารด้วยระบบที่เข้ามาช่วยวางแผนในทุกขั้นตอนร่วมกับระบบ ERP ตั้งแต่การสั่งซื้อ การส่งมอบ ไปจนถึงกระบวนการผลิต สร้างสรรสินค้าจากการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าที่สุด

SCM

Supply Chain Management

ดูแลความต่อเนื่องในทุกกระบวนการ จนกว่าจะถึงมือลูกค้า เสริมสร้างความสามารถในการจัดการทุกขั้นตอนให้เกิดความลื่นไหลมากขึ้น นำไปสู่ความต่อเนื่องในการผลิต ความรวดเร็วในการจัดส่ง และการไหลเวียนของข้อมูลในการทำงานขององค์กรต่าง ๆ

FRM

Finance Resource Management

จัดการข้อมูลด้านการเงิน แล้วส่งให้ถึงมือ ระบบสารสนเทศที่จะรายงานข้อมูลการเงินและบัญชีไปยังโครงสร้างอื่น ๆ ในระบบ ERP จัดการ รวบรวม แล้วส่งข้อมูลไปถึงมือแต่ละหน่วยอย่างง่ายดาย

CFC

Carbon footprint Calculation

ระบบคำนวณปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้ทรัพยากร คำนวณ “คาร์บอนฟุตพริ้นท์” หมายถึง ระบบที่ใช้คำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย ตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การประกอบชิ้นส่วน การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน โดยคำนวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า บอกปริมาณให้รู้ เพื่อจัดการขั้นต่อไป

WEBSITE & APPLICATION

DEVELOPMENT