';

การจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

Management Information System

ระบบที่สามารถการจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับธุรกิจอย่างชาญฉลาดและแม่นยำ

รองรับการเข้าถึงจัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่าย

Cloud Computing Server

เพื่อรองรับการเข้าถึงข้อมูลและการทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราต้องพร้อมตลอดเวลา ทั้งด้านระบบเครือข่าย ด้านการจัดเก็บข้อมูล จึงมีความจำเป็นต้องรองรับการทำงานทุกด้านเสมอ

การบริการที่ยอดเยี่ยมพร้อมให้บริการ

Professional Service Team

ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ได้รับการฝึกฝน อย่างมืออาชีพ ที่พร้อมให้บริการเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะสนับสนุนในความสำเร็จของท่าน

ระบบคำนวณปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้ทรัพยากร

Carbon footprint Calculation
delimiter image

ระบบคำนวณปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้ทรัพยากร
คำนวณ “คาร์บอนฟุตพริ้นท์” หมายถึง ระบบที่ใช้คำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย ตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การประกอบชิ้นส่วน การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน โดยคำนวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า บอกปริมาณให้รู้ เพื่อจัดการขั้นต่อไป

Image module
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

การเชื่อมโยงข้อมูลหลายจุดเอาไว้เพื่อการวิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และสามารถเกิดขึ้นได้ด้วย MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM เพียงระบบเดียว
ระบบสารสนเทศหลักทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่จะช่วยจัดการข้อมูลหลายระบบในองค์กร ทั้งการเงิน สินค้าคงคลัง บุคลากร ไทม์ไลน์ของโครงการ การผลิต อสังหาริมทรัพย์ การตลาด วัตถุดิบ การวิจัย และพัฒนามาในรูปแบบของรายงาน เป็นประโยชน์สำหรับการตัดสินใจของผู้บริหารที่ดีขึ้น รวดเร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร

(Human Resource)

ระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร ข้อมูลเชิงวิเคราะห์สามารถจัดการบัญชีเงินเดือนได้อย่างง่ายและรวดเร็ว การบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรในทุกๆ ด้าน

การจัดซื้อ

(Purchasing)

ระบบการจัดซื้อเป็นระบบซึ่งต้องอาศัยข้อมูลสินค้าคงเหลือเกี่ยวกับจํานวนที่สั่งซื้อแต่ละครั้ง และการจ่ายเงินค่าซื้อออกจากกันเพื่อประโยชน์ใน การควบคุมภายในและมีการกําหนดวิธีการให้รัดกุม

การจัดการคลังสินค้า

(Warehouse Management)

การจัดการในการรับ การจัดเก็บ การจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขาย เป้าหมายหลักในการบริหาร ดำเนินธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เพื่อให้เกิดการดำเนินการเป็นระบบให้คุ้มกับการลงทุน

ระบบงานทางด้านการวางแผนการผลิต

(Production Planning)

การวางแผนการผลิต เป็นการวางแผนในการจัดการปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น แรงงาน เครื่องจักร วัตถุดิบ กระบวนการผลิต หรือ 4M (Man, Machine, Machine, Method) เพื่อให้ผลการผลิตบรรลุตามเป้าหมายที่ถูกกำหนดไว้โดยความต้องการของลูกค้า

Image module
CONTACT INFO

บริการด้านระบบการจัดการข้อมูลและทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้องค์กรของคุณสามารถทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
ลดเวลาและปริมาณงานลง สามารถใช้งานระบบของเราได้ง่ายๆ ผ่าน Internet

Address: 189/11 ซอยประชัญคดี สุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท

Phone: 089-766-1445 , 097-129-3242

Email: chanon@resolutems.com